Dotacje

Program MÓJ PRAD – dotacja do 5 000 zł

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju.
Beneficjentami programu „Mój Prąd” mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
Dofinansowanie 5.000zł można otrzymać jako dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji o mocy od 2kW do 10kW, może zostać wykorzystane na zakup i montaż mikroinstalacji, dla budynków mieszkalnych już istniejących.
Dotację z programu „Mój Prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Program CZYSTE POWIETRZE

Głównym celem programu „Czyste Powietrze” walka ze smogiem poprzez likwidację starych kotłów grzewczych, zachęcenie właścicieli domów jednorodzinnych do ich kompleksowej termomodernizacji w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zanieczyszczeń do środowiska. W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie do 32 000 zł na termomodernizację własnego domu jednorodzinnego, dodatkowo 5 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych.

Program przewiduje dofinansowanie min. Na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (kotłów węglowych) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wytyczne Programu,
  • docieplenie przegród (ścian) budynku oraz stropu,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Beneficjentem programu „Czyste Powietrze” może być każda osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego, czyli oddanego do użytku, domu jednorodzinnego. Konieczna jest jednak zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku. Maksymalna kwota dofinansowania to 53 000 zł, minimalna kwota przedsięwzięcia wynosi 7 000 zł.

Ulga termodernizacyjna – na Fotowoltaikę

W ramach termomodernizacji – od podatku dochodowego możesz odliczyć koszty poniesione na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych.
Prawo do odliczenia przysługuje osobom, które rozliczają się w różnych skalach podatkowych 17% i 32%, jak i osobom którzy rozliczają się podatkiem liniowym i opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na fotowoltaikę przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego. Kwota wydatków, którą można odliczyć, nie może przekroczyć 53 tys. zł na jednego podatnika, w przypadku jeśli małżonkowie są współwłaścicielami to łącznie nie może przekroczyć 106 tys. zł.
Ulgę można łączyć z innymi programami „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”.

Program AGROENERGIA – bezzwrotna dotacja

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w rolnictwie. Program działa do 2025, umowy mogą być podpisywane do 2023 r., a środki będą wypłacane do 2025 r. Budżet programu to 200 milionów złotych, a nabór odbywa się w trybie ciągłym.

Beneficjentem w programie Agroenergia mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha. Przedsięwzięcia, które kwalifikują się do dofinansowania polegają na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji wiatrowych o mocy od 10 kW do 50 kW, pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji hybrydowej, lub zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla wymienionych wyżej instalacji.

Program ENERGIA PLUS

W październiku 2020 roku wystartowała nowa edycja programu “Energia Plus”, w której można pozyskać dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny czy wodór. Nabór wniosków trwa do 17.12.2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków, do podziału jest 1,3 mld zł w formie pożyczek i dotacji (z czego ponad 1,2 mld przeznaczono na pożyczki, a blisko 50 mln na dotacje).

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych).

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Rolnik rozliczający się jako podatnik VAT-u, również rolnik ryczałtowy może uzyskać odliczenie kosztów inwestycji, może odliczyć 25 proc. podatku rolnego od wartości zakupionej i zamontowanej instalacji fotowoltaicznej jednak tylko podatku od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.

Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Jedna ze znaczących różnic polega na tym, że rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od montażu fotowoltaicznej instalacji.

Energia elektryczna pozyskania np. z mikroinstalacji fotowoltaicznej musi być użyta wyłącznie do produkcji rolnej np. do oświetlenia zewnątrz i wewnątrz budynków gospodarczych obory lub chlewu, i zasilania urządzeń np. wentylatorów, mieszalników itp. Rolnik nie może z tej energii zasilać własnego domu. Decydując się na ulgę inwestycyjną nie można równocześnie wystąpić o inną ulgę np. „Mój Prąd” czy „Agroenergia” . Ulga inwestycyjna nie może być łączona z innymi ulgami i finansowaniem np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych, także tych z Unii Europejskiej.

Kontakt
Skontaktuj się z nami