ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.panele-sloneczne.pl jest: SOLAR PV Leszek Marszałek z siedzibą w Ossa 24F, 26-307 Białaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP: 768 102 29 33, REGON 590422434, adres poczty elektronicznej , będącą jednocześnie Usługodawcą.
 2. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: .

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
 2. Przysługuje Ci także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów (art. 21 ust. 1 RODO), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
 3. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
 4. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podstawa i cel przetwarzania

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy lub działań podejmowanych na Twoje żądanie, zmierzających do jej zawarcia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celem przetwarzania jest w tym przypadku zrealizowanie Twojego zamówienia na nasze usługi lub podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;
 • ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – celem przetwarzania w tym przypadku jest wywiązanie się z ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • Twojej zgody na prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem przetwarzania w tym przypadku jest marketing bezpośredni naszych usług;
 • naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na przetwarzaniu danych w celach:
  1. odpowiedzi na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
  2. badania Twojej satysfakcji z naszych usług,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy – w zakresie danych koniecznych do zrealizowania zamówienia na nasze usługi.
 2. W przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy.
 3. Skutkiem niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane jest brak możliwości korzystania z naszych usług, brak możliwości otrzymywania informacji o naszych promocjach lub ofertach specjalnych; nieuwzględnienie Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie, brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Masz możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili.
 5. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym przestanie obowiązywać zawarta między nami umowa lub przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych to osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, dostawca usługi hostingu, podmiot realizujący dostawę towarów, dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe, podmiot zapewniający usługą poczty elektronicznej, organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane